Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău scoate la concurs 23 de funcţii vacante de inspector şcolar, care vor trebui ocupate prin concurs. Este vorba despre:
1. inspector şcolar pentru management instituţional (1 normă);
2. inspector şcolar managementul resurselor umane (1 normă);
3. inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane (1 normă);
4. inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare (1 normă);
5. inspector şcolar pentru proiecte educaţionale (1 normă);
6. inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale (0,5 normă);
7. inspector şcolar pentru educaţie timpurie (1 normă);
8. inspector şcolar pentru învăţământ primar (1 normă);
9. inspector şcolar pentru limba şi literatura română (1 normă);
10. inspector şcolar pentru limbi moderne (1 normă);
11. inspector şcolar pentru limbi moderne (0,5 normă);
12. inspector şcolar pentru matematică (1 normă);
13. inspector şcolar pentru informatică şi resurse umane (1 normă);
14. inspector şcolar pentru fizică* – care va avea și atribuții pe specialitatea chimie (1 normă);
15. inspector şcolar pentru biologie şi monitorizarea programelor privind accesul la educaţie (1 normă);
16. inspector şcolar pentru geografie – cu atribuții pe specialitatea istorie(1 normă);
17. inspector şcolar pentru arte (0,5 normă);
18. inspector şcolar pentru religie (0,5 normă);
19. inspector şcolar pentru educaţie fizică şi sport (1 normă);
20. inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic (1 normă);
21. inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic (0,5 normă);
22. inspector şcolar pentru minorităţi naţionale (0,5 normă);
23. inspector şcolar pentru învăţământ special şi ştiinţe socio-umane (1 normă);
Concursul pentru ocuparea celor 23 de posturi se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspectori şcolari din inspectoratele şcolare, în competiție putându-se înscrie orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master;
b) este titular, având încheiat contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar;
c) a obţinut calificativul anual „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs;
d) nu a fost condamnat penal pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare penală;
e) este apt din punct de vedere medical;
f) este membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, în conformitate cu prevederile art. 246 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă:
a) opisul dosarului, în dublu exemplar. Dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în opis;
b) cererea de înscriere;
c) curriculumul vitae – redactat după modelul prevăzut în anexa nr. 3, susţinut cu documente doveditoare anexate;
d) copia certificatului de naştere şi, dacă este cazul, certificatului de căsătorie;
e) copia actului de titularizare într-o unitate de învăţământ preuniversitar;
f) copia dovezii calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
g) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului ştiinţific de doctor;
h) copia hotărârilor judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;
i) copia adeverinţelor/certificatelor/diplomelor care să ateste participarea la cursuri de formare continuă/în grupuri de lucru sau comisii constituite la nivel judeţean ori naţional;
j) copii legalizate ale actelor de studii; legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept;
k) adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate, în învăţământul preuniversitar, în original;
l) adeverinţă cu calificativele din ultimii 5 ani, în original;
m) recomandare/aviz/certificat pentru anumite posturi/ specialităţi – teologie, minorităţi, învăţământ special, alternative educaţionale ş.a.*(candidații vor atașa la dosarul de înscriere recomandarea consiliului de administrație al instituției în care funcționează pentru postul de inspector școlar solicitat alături de recomandare/ aviz/ certificat pentru specialitățile mai sus menționate);
n) certificat medical;
o) cazier judiciar în original;
p) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
q) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea conţinutului dosarului de candidatură, prevăzută în anexa nr. 13, și trebuie depuse în perioada 27 aprilie – 5 mai 2015 la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău urmând ca testarea să aibă loc în perioada 21 mai – 5 iunie 2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.